Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana izvērtēšanas kultūras attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija 2021.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana izvērtēšanas kultūras attīstīšanai Latvijā” (Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/011).

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un sekmētu datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādi.

Projekta mērķa grupa ir biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” biedri; izvērtējumu pasūtītāji, primāri Finanšu ministrija, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs; izvērtētāji, radniecīgo profesiju pārstāvji (sociologi, antropologi u.c.) un izvērtējumu lietotāji (īpaši NVO). Projekta īstenošanas vieta ir Rīga.

Galvenās aktivitātes: izvērtēšanas kvalitātes stiprināšana Latvijā, nosakot vienotus standartus un ētikas principus, izvērtētāju, izvērtējumu pasūtītāju un lietotāju informēšana par izvērtēšanas jomas aktualitātēm, NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai un finansējuma piesaistes aktivitātes.

Plānotie rezultāti: Sagatavoti izvērtēšanas standarti un ētikas principi, organizētas 3 diskusijas ar 60 dalībniekiem, publicētas vismaz 10 ziņas biedrības interneta vietnē un biedrības LinkedIn un Facebook lapā, vismaz 3 reizes biedrība iesaistījusies politikas veidošanas procesā, sniedzot atzinumu, viedokli vai aizpildot anketu, organizēta biedru kopsapulce un sanāksmes biedrības darba plānošanai, kā arī veiktas aktivitātes finanšu piesaistei.

Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. oktobrim Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektam piešķirts finansējums 6952,39 euro.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.