LATES kopsapulce 26.februārī

Pasākuma norise

  • Datums:
  • Categories:

2015.gada 26.februārī notika LATES ikgadējā kopsapulce. Kopsapulces mērķis bija izskatīt un pastiprināt LATES gada pārskatu, pārrunāt izvērtēšanas standartu piemērošanu un citus jautājumus.

Kopsapulcē biedri izskatīja un apstiprināja sagatavoto biedrības gada pārskatu par 2014.gadu un pārrunāja 2015.gadā veicamos darbus. 2014.gadā galvenās LATES aktivitātes bija saistītas ar diskusijām par izvērtēšanas standartu izstrādi. Notika kopumā trīs diskusijas, kuru ietvaros tika pārrunāta standartu izstrādes nepieciešamība, formulēti galvenie standartu mērķi, kā arī izskatīta Programmu izvērtēšanas standartu tulkojuma pirmā versija. Diskusijas turpinājās arī 2015.gadā un šobrīd ir sagatavota Programmu izvērtēšanas standartu tulkojuma otrā versija, kas tiks publicēta mājas lapā. 2014.gada 3.jūnijā LATES pārstāvji piedalījās Finanšu ministrijas rīkotās Tematiskās izvērtēšanas darba grupas (TIDG) sēdē, kur informēja par uzsākto darbu pie standartu izstrādes.

Kā 2015.gadā aktuālākos uzdevumus kopsapulce izvirzīja darbu pie LATES mājas lapas izveides, diskusiju par izvērtēšanas standartu turpināšanu un papildus finansējuma piesaisti, lai atvieglotu LATES atpazīstamības veicināšanu.

Kopsapulces protokols atrodams ŠEIT.